TURNIEJ ŁUCZNICZY NA ZAMKU

12 WRZEŚNIA ZAPRASZAMY NA OTWARTY TURNIEJ ŁUCZNICZY!

REGULAMIN OTWARTEGO TURNIEJU ŁUCZNICZY W BRODNICY 12.09.2020

I. Postanowienia ogólne:

1) Łucznika, który spełnia wymagania regulaminowe należy bezwzględnie dopuścić do turnieju.

2) Organizator, sędzia główny i sędziowie muszą bezwzględnie przestrzegać niniejszego regulaminu i po rozpoczęciu turnieju nie może on być zmieniony ani z urzędu, ani na wniosek (choćby i wszystkich uczestników turnieju)

a) Ze względów technicznych lub w celu nie przedłużania turnieju poza przyjęte ramy czasowe można jedynie zmniejszyć liczbę serii (powtórzeń) danej konkurencji.

3) Obowiązuje fundamentalna zasada życzliwości wobec uczestników turnieju oraz interpretowania postanowień regulaminu wyłącznie na korzyść uczestnika.

4) Strzelanie będzie się odbywać w dwóch konkurencjach wiekowych – junior do 18 roku życia oraz senior powyżej 18 roku życia.

5) Udział w turnieju jest bezpłatny – nie pobiera się wpisowego.

6) Otwarty Turniej Łuczniczy odbywać się będzie w fosie zamkowej – ul. Zamkowa 1, 87-300 Brodnica, woj. Kujawsko-Pomorskie

 

II. Postanowienia szczegółowe

 

1) Wymagania co do akcesoriów łuczniczych:

a) Dopuszcza się wszelkie łuki tradycyjne (proste i refleksyjne), bez względu na to, przy użyciu jakich technik i technologii oraz z jakich materiałów zostały wykonane.

b) Oprócz łuków tradycyjnych dopuszcza się także łuki historyczne oraz rekonstrukcje łuków historycznych.

c) Nie dopuszcza się łuków bloczkowych, ani łuków wyczynowych.

d) Niedozwolone są jakiekolwiek celowniki nienaturalne. Nie dopuszcza się celowników i oprzyrządowania wystającego poza obrys majdanu i ramion łuku.

e) Dopuszcza się celowniki w formie znaków na majdanie, czy bączków na cięciwie lub kolorowych nitek wplecionych w owijkę cięciwy.

f) Dozwolone są okienka i półki w majdanie.

g) Dozwolona jest podpórka pod strzałę: drewniana, rogowa, skórzana, z włosia itp.

h) Nasady (Nock) w promieniach będą dopuszczone jedynie drewniane lub wykonane z naturalnych materiałów tj. kość, róg, poroże oraz stosowanych dawniej, (nie dopuszcza się nasad wykonanych z materiałów syntetycznych).

i) Brzechwy strzał mogą być wyłącznie drewniane, a lotki z materiałów naturalnych: piór, skóry, pergaminu, papieru.

j) Dopuszcza się groty metalowe wszelkiego typu, również toczone, a ponadto z kamienia, poroża lub rogu.

k) Nie dozwolone są groty posiadające krawędzie tnące.

l) Dozwolone są dowolne kołczany i goryty wykonane ze skóry, tkaniny, kory, wikliny lub z drewna – o kształtach historycznych lub naturalnych.

ł) Strzały używane w konkurencjach turniejowych przez poszczególnych zawodników powinny się odróżniać indywidualnymi oznaczeniami (kolorem lotek, podpisami lub kolorowymi opaskami na brzechwie, względnie barwami owijek, czy innymi trwałymi znakami).

2) Warunki uczestnictwa:a

) Uczestników obowiązuje strój i sprzęt łuczniczy dostosowane do odtwarzanego przez Bractwo lub Drużynę okresu historycznego.

b) Ze względu na fakt iż turniej będzie otwarty (w pewnym stopniu) dla publiczności, uprasza się o:

– odpowiedni strój ,

– dyskretne palenie papierosów;

– odpowiednie zachowanie się;

c) Aby przystąpić do turnieju uczestnik musi zarejestrować swoje imię i nazwisko na liście startowej i zaprezentować się sędziemu głównemu w pełnym stroju wraz z własnym sprzętem łuczniczym.

d) Zapisy trwają do momentu zakończenia pierwszej konkurencji.

3) Zasady turnieju :

a) Rozpoczęcie turnieju godz.11:30, zakończenie planuje się na godz.17:00, zgłoszenia będzie można dokonać elektronicznie na stronie stowarzyszenia od 01.09.2020 lub pół godziny przed rozpoczęciem turnieju.

b) Strzelanie odbywa się do tarczy FITA 80 cm oraz 2D z wizerunkiem zwierząt.

c) Dystans, z którego będą oddawane strzały wyniesie 15 – 30 metrów, po 6 strzał na każdą odległość.

d) Każdy zawodnik bez względu na ilość punktów przechodzi do następnych serii.

e) I seria to strzelanie scytyjskie – pozycja klęcząca z odległości 15 m

f) II seria strzelanie partyjskie – pozycja plecami do celu z odległości 20 m

g) III seria strzelanie statyczne z odległości 25 m

h) IV seria strzelanie statyczne z odległości 20 m

i) V seria Tarcza FITA 3×20 z odległości 15 m

j) VI seria strzelanie do balonów z odległości 20 m

k) VII seria strzelanie 2D (zwierzęta) z odległości 30 m

l) VIII seria strzelanie 2D (zwierzęta) z odległości 15 m

g) Niejasności (np. trafienie w linię) rozstrzygane jest na korzyść zawodnika. Punktacja pól: dla tarcz FITA – 1-10 dla tarcz 2D – 5, 8, 10;

h) Wszystkie zasady zostaną jasno przedstawione przed rozpoczęciem każdej konkurencji;

i) Nad przebiegiem turnieju czuwać będzie sędzia główny oraz wyznaczeni przez niego sędziowie przydzieleni do każdej z tarcz osobno; decyzje w związku z przebiegiem turnieju podejmuje sędzia główny.

j) Jego decyzje są ostateczne i nie podlegają dyskusji;

k) W przypadku oddania większej liczby strzałów, aniżeli przewidziana dla danej konkurencji – uczestnikowi odejmuje się stosowną liczbę strzał według największej liczby punktów za dana strzałę.

l) Nie wolno oddawać dodatkowych strzałów, jeśli po podejściu do tarczy okaże się, że uczestnik oddał mniejszą liczbę strzałów, aniżeli przewidziane dla danej konkurencji.

ł) W przypadku wątpliwości liczbę punktów za dane trafienie zalicza się zawsze na korzyść uczestnika, choćby strzała nawet w najmniejszym stopniu dotykała pola

4) Nagrody:

Przewiduje się nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca w kategoriach junior oraz senior.

Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy udziału w turnieju