DEKLARACJA DOSTĘPNOŚĆI

Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej Muzeum w Brodnicy

Wstęp

Nazwa podmiotu publicznego: Muzeum w Brodnicy

Status pod względem zgodności z ustawą: częściowo zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości

Strona internetowa Muzeum w Brodnicy znajduje się pod adresem:
http://portal.muzeum.brodnica.pl/. Muzeum nie zapewnia dostępności do swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848).

Strona Muzeum jest częściowo zgodna ze standardem WCAG 2.0.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. W Muzeum dla strony http://portal.muzeum.brodnica.pl/ przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://portal.muzeum.brodnica.pl/ spełnia wymagania w 88,30 %. Niezgodności na stronie wynikają z tego, iż strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Muzeum nie posiada dedykowanej aplikacji.

Nawigacja

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strona da się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki oraz przy pomocy panelu ułatwień dostępu zlokalizowanym w lewym górnym oknie strony Muzeum w Brodnicy.

Powiększanie strony

Za pomocą skrótów klawiaturowych przeglądarki i panelu ułatwień dostępu zlokalizowanym w lewym górnym oknie strony Muzeum w Brodnicy.

Kontrast

Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła.

Zrozumiałość i czytelność treści

Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane przez nas treści były zrozumiałe, a sposób ich przedstawienia wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Serwis jest wyposażony w podstawowe mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: zmiana wielkości czcionki oraz zmiany kontrastu poprzez standardowe powiększanie w przeglądarce oraz w panelu ułatwień dostępu zlokalizowanym w lewym górnym oknie strony Muzeum w Brodnicy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pan Marek Bartkowski bartkowski.marek87@gmail.com .Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 508 376 122. W ten sam sposób można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Muzeum w Brodnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum w Brodnicy – http://portal.muzeum.brodnica.pl/

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Obiekty Muzeum w Brodnicy są częściowo dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, co wynika bezpośrednio z zabytkowego charakteru budynków.

1. Ruiny Zamku Krzyżackiego, ul. Zamkowa 1, 87-300 Brodnica

Dotarcie z bramy głównej Zamku do budynku kas biletowych oraz na dziedziniec Zamkowy sprawia wiele problemów osobom z niepełnosprawnościami z powodu bardzo nierównej nawierzchni (kocie łby) – wskazana pomoc osoby towarzyszącej lub pracownika Muzeum. Brama wejściowa jest, w razie potrzeby, otwierana w całości przez pracowników Muzeum, co umożliwia osobom na wózku wjazd i przemieszczenie się na dziedziniec zamkowy. W razie konieczności proszę zwracać się do najbliższego pracownika Muzeum. Zwiedzanie wieży zamkowej oraz wystaw zlokalizowanych w piwnicach zamkowych jest utrudnione dla osób z niepełnosprawnością z powodu licznych barier architektonicznych (schody oraz wąskie korytarze).

Na ul. Zamkowej (przy Pałacu Anny Wazówny) znajduje się bezpłatny parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych.

2. Brama Chełmińska/Biuro Informacji Turystycznej, ul. Mały Rynek 4, 87-300 Brodnica

Wejście do budynku zlokalizowane od strony ul. Mały Rynek. Poruszanie się po obiekcie jest utrudnione dla osób z niepełnosprawnością z powodu licznych barier architektonicznych (schody oraz wąskie korytarze i klatki schodowe). W razie konieczności proszę zwracać się do najbliższego pracownika Muzeum, przy pomocy dzwonka umiejscowionego przed wejściem do budynku. Na placu przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

3. Spichlerz, ul. Św. Jakuba 1, 87-300 Brodnica

Wejście do budynku zlokalizowane od strony ul. Św. Jakuba. Poruszanie się po obiekcie jest utrudnione dla osób z niepełnosprawnością z powodu licznych barier architektonicznych (schody oraz wąskie korytarze i klatki schodowe). W razie konieczności proszę zwracać się do najbliższego pracownika Muzeum. Na placu przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla Muzeum, z których bez przeszkód mogą korzystać również osoby z niepełnosprawnością.

W budynkach nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

Dla osób na wózkach nie ma wyznaczonych miejsc.
W budynkach nie dysponujemy platformą przyschodową ani windą.
W budynkach nie dysponujemy toaletami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych.
Do obiektów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W chwili obecnej nie jest również dostępny audio-przewodnik zarówno po ekspozycjach stałych, jak i czasowych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej – 

Oświadczenie sporządzono dnia: 25 grudnia 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Muzeum w Brodnicy.

Opublikowano: 28.01.2021 r.