“PRZYGODA Z KULTURĄ – animowanie lokalnej społeczności w sferze działań edukacyjno-kulturalnych”

Muzeum w Brodnicy ogłasza rozpoczęcie realizacji grantu w ramach projektu realizowanego przez LGD Brodnica

„Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy” RPKP.11.01.00-IZ.00-04-134/17

Zakres tematyczny projektu:

Cel ogólny: “Tworzenie warunków do włączenia społecznego oraz aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców”.

Cel szczegółowy:

LSR: Organizowanie i animowanie społeczności lokalnej na obszarze LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie/ typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności loklanej i animacji społecznej (usługi wzajemnościowe i samopomocowe, lider i animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie animowania społeczności lokalnej i animacji społecznej)

Oś Priorytetowa 11

Działanie:

11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Tytuł projektu:

“Przygoda z kulturą – animowanie lokalnej społeczności w sferze działań edukacyjno – kulturalnych”

Celem projektu będą działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym i ekologicznym. Prowadzone przez animatorów działania dotyczyć będą animacji społeczno-kulturalnej, której głównymi założeniami staną się: edukacja, komunikacja, integracja, partycypacja i enkulturacja. Uczestnikami projektu będzie grupa 20 osób pochodzących z terenu objętego LSR, wywodzące się z grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społeczny oraz otoczenie tej grupy – dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

Projekt, realizowany będzie na terenie miasta Brodnica jak i powiatu brodnickiego. Proponowane działania mają za zadanie realizację celów projektu w atrakcyjny i przystępny sposób przybliżyć poruszaną tematykę, a ich zakres merytoryczny dostosowany jest do potrzeb i zidentyfikowanych problemów określonej w projekcie grupy docelowej. Zakres prowadzonych w ramach projektu działań obejmuje tematykę związaną z historią i dziedzictwem kulturowym regionu, wydarzeniami artystycznymi, lokalną przyrodą oraz aspektami ekologii. Zajęcia realizowane będą w formie warsztatowej, wycieczek tematycznych, żywej lekcji historii, udziału w wydarzeniach artystycznych, zabaw integracyjnych i animacyjnych oraz prelekcji. Proponowane zajęcia swym charakterem dopuszczają możliwość uczestnictwa całych rodzin, które w ten sposób zostaną wyposażone w wiedzę i umiejętności konieczne do planowania i organizowania w sposób aktywny i edukacyjny czasu wolnego. Przewidziana tematyka zajęć jest odpowiednia dla wszystkich grup wiekowych. Prowadzone przez instruktorów warsztaty dotyczyć będą popularyzacji kultury i sztuki średniowiecznej oraz zagadnień z życia codziennego w tej epoce.

Okres realizacji projektu: od 14.12.2019 r. do 13.06.2019 r.

Całkowita wartość projektu objętego grantem wynosi 20.665,63 zł. W tym wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 19.465,63.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Przygoda z kulturą – animowanie lokalnej społeczności w sferze działań

edukacyjno–kulturalnych”

realizowanym przez Muzeum w Brodnicy

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w projekcie „Przygoda z kulturą – animowanie lokalnej społeczności w sferze działań

edukacyjno – kulturalnych”.

Projekt – przedsięwzięcie pt. „Przygoda z kulturą – animowanie lokalnej społeczności w sferze działań edukacyjno – kulturalnych”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach projektu realizowanego przez LGD Brodnica„Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy” RPKP.11.01.00-IZ.00-04-134/17

Zakres tematyczny projektu:

Cel ogólny: “Tworzenie warunków do włączenia społecznego oraz aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców”.

Cel szczegółowy:

LSR: Organizowanie i animowanie społeczności lokalnej na obszarze LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie/ typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej (usługi wzajemnościowe i samopomocowe, lider i animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie animowania społeczności lokalnej i animacji społecznej)

Oś Priorytetowa 11

Działanie:

11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR;

realizowane w ramach umowy o dofinansowanie nr LGDMB – 2018/1.2.1/17/013 podpisanej ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy reprezentowanym przez: Iwonę Sugalską – Prezesa Zarządu i Macieja Betlejewskiego – Wiceprezesa Zarządu, w dniu 17 grudnia 2018 r.

Punkt Przyjmowania Zgłoszeń:

Muzeum w Brodnicy, „Galeria Brama”, ul. Mały Rynek 4, 87-300 Brodnica.

§1

1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w projekcie pn. „Przygoda z kulturą – animowanie lokalnej społeczności w sferze działań edukacyjno – kulturalnych” w ramach Osi Priorytetowej XI Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanym przez Muzeum w Brodnicy

2. Całkowita wartość projektu wynosi 20 665, 63 zł

3. Wartość dofinansowania z EFS wynosi 19 465, 63 zł

4. Projekt realizowany jest od 14.12.2018 r. do 13.06.2019 r.

5. Biuro projektu znajduje się w Brodnicy, ul. Mały Rynek 4

§2

Postanowienia ogólne

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Organizatorze / Wnioskodawcy – rozumie się przez to Muzeum w Brodnicy

2. Projekcie – rozumie się przez to projekt pn. “Przygoda z kulturą – animowanie lokalnej społeczności w sferze działań edukacyjno – kulturalnych” w ramach Osi Priorytetowej XI Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

3. Uczestniku projektu – rozumie się przez to osobę (kobietę, mężczyznę), która została zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie

§3

Cel ogólny: “Tworzenie warunków do włączenia społecznego oraz aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców”.

Cel szczegółowy:

LSR: Organizowanie i animowanie społeczności lokalnej na obszarze LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie/ typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej (usługi wzajemnościowe i samopomocowe, lider i animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie animowania społeczności lokalnej i animacji społecznej)

Cel główny

Celem głównym projektu będą działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym i ekologicznym. Prowadzone przez animatorów działania dotyczyć będą animacji społeczno-kulturalnej, której głównymi założeniami staną się: edukacja, komunikacja, integracja, partycypacja i enkulturacja. Uczestnikami projektu będzie grupa 20 osób pochodzących z terenu objętego LSR, wywodzące się z grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tej grupy – dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

§4

1. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych i zasady równości płci.

Etapy rekrutacji:

 • Nabór zgłoszeń – wzory zgłoszeń zostaną udostępnione m.in. na stronie internetowej Muzeum w Brodnicy, w Biurze Projektu;
 • Etap formalny – weryfikacja poprawności złożonych dokumentów i stwierdzenie kwalifikacji kandydata z punktu widzenia kryteriów formalnych;
 • Etap merytoryczny – weryfikacja kandydatów w kontekście spełnienia kryteriów merytorycznych.

Projekt skierowany jest do osób, które łącznie spełniają warunki określone w regulaminie (przy zachowaniu zasady równości dostępu, szans i płci):

1. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z późn. zm.); osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020; członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością; osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; osoby niesamodzielne; osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; osoby korzystające z PO PŻ. (10 osób).

2. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego (10 osób).

3. Zamieszkujący teren miasta Brodnica.

§5

Do projektu zakwalifikują się osoby, które przejdą pomyślnie ww. etapy.

1. Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie kryteriów wymienionych w §4 pkt. 1 lub 2 oraz pkt. 3 i złożenie w Biurze Projektu następujących dokumentów:

 • poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w przypadku osób niepełnoletnich – przez rodzica lub opiekuna prawnego)
 • zaświadczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności
 • zaświadczenia z MOPS, potwierdzającego fakt korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej
 • oświadczenie uczestnika projektu

Do projektu zakwalifikują się osoby, które przejdą pomyślnie ww. etapy.

2. Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz wywieszone w Biurze Projektu.

3. Każdy kandydat przed złożeniem dokumentów wymienionych w pkt. 1, ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.

4. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły w terminie od 21.01.2019 r., aż do zrekrutowania zakładanej liczby uczestników projektu.

5. W celu przeprowadzenia naboru uczestników projektu zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzić będą: psycholog, koordynator oraz pracownicy zatrudnieni do realizacji projektu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru w momencie zrekrutowania zakładanej liczby uczestników projektu.

7. W przypadku większej liczby osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zostanie stworzona lista rezerwowa.

8. Dokumenty złożone przez potencjalnych uczestników projektu nie podlegają zwrotowi.

§6

Prawa i obowiązki uczestników projektu:

1. Uczestnik projektu ma prawo do:

 • nieodpłatnego uczestnictwa w formach wsparcia,
 • uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia przewidzianych dla grupy do której należy,
 • korzystania z materiałów zapewnionych w okresie udzielanego wsparcia.

2. Uczestnik ma obowiązek:

 • zgłoszenia do Biura Projektu rezygnacji z uczestnictwa w projekcie niezwłocznie – w formie pisemnej oraz wypełnienia dokumentacji związanej z realizacją projektu,
 • przestrzeganie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa,
 • przestrzeganie punktualności.

3. W ramach uczestnictwa w projekcie zobowiązany jest do:

 • uczestniczenia w formach wsparcia w pełnym zakresie przewidzianym programem, przy minimum 70% obecności
 • regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w formach wsparcia oraz kulturalnego zachowania
 • potwierdzania każdorazowo obecności poprzez złożenie podpisu na liście obecności
 • usprawiedliwienia nieobecności spowodowanej chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub stosownego dokumentu potwierdzającego wystąpienie określonych okoliczności
 • udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu, w szczególności związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, potwierdzeniem kwalifikowalności wydatków, zarządzania, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych w ramach RPO WM 2014-2020
 • informowania o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych celem umożliwienia Muzeum w Brodnicy wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczości projektu

§7

1. Uczestnik zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku:

a) samodzielnej rezygnacji uczestnika,

b) na wniosek prowadzącego zajęcia – uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa w warsztatach.

Skreślenie uczestnika z listy uczestników projektu dokonuje Koordynator Projektu wskazując równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy. W razie nie wyrażenia zgody na udział w projekcie osoby wskazanej z listy rezerwowej, proponuje się następną w kolejności, aż do skutku.

§8

Postanowienia końcowe:

1. Organizator ma prawo zmiany Regulaminu oraz wprowadzenia dodatkowych postanowień.

2. W kwestiach nieopisanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Komisja Rekrutacyjna

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.01.2019 r. i obowiązuje przez czas trwania Projektu.

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 Formularz rekrutacyjny uczestnika projektu 159 KB 792
2 Oświadczenie uczestnika projektu 167 KB 474