TURNIEJ WIEDZY HISTORYCZNEJ I PRZYRODNICZEJ „ŚLADAMI WIARY, HISTORII I PRZYRODY – MOJA MAŁA OJCZYZNA”

W ramach XXXI DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Muzeum w Brodnicy zaprasza uczniów brodnickich podstawówek do uczestnictwa w konkursie historycznym.

CELE KONKURSU:
1. Rozwijanie oraz utrwalanie wiedzy na temat historii, wiary chrześcijańskiej oraz przyrody Pojezierza Brodnickiego.
2. Poznanie ciekawych faktów na temat brodnickich zabytków, ze szczególnym uwzględnieniem kościoła farnego i zamku krzyżackiego.
3. Wyzwalanie aktywności badawczej.
4. Doskonalenie umiejętności obserwacji, analizowania i wnioskowania.
5. Zachęcenie do aktywnego zwiedzania zabytków w naszym mieście oraz samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy.
ZASADY KONKURSU:
1. Konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych z Brodnicy (klasy 6-8).
2. Każdą szkołę mogą reprezentować maksymalnie dwie, czteroosobowe drużyny.
3. Konkurs ma charakter pracy grupowej, wszystkie zadania uczestnicy rozwiązują wspólnie.
4. Ocenie podlegać będzie wiedza i umiejętność jej wykorzystania, dotycząca zagadnień z obszaru historii, przyrody oraz religii chrześcijańskiej.
5. Udział w konkursie jest dobrowolny.
6. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie zgłaszają swoje zespoły W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE do 10 listopada 2022 r., na e-mail muzeumwbrodnicykonkurs@gmail.com, KONIECZNIE z dopiskiem: „KONKURS XXXI DKCh 2022”.
7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)
ZAGADNIENIA KONKURSOWE:
* Żywot św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
* Architektura gotyku na przykładzie kościoła farnego w Brodnicy.
* Znajomość podstawowych informacji o historii chrześcijaństwa w Polsce.
* Historia kościoła farnego w Brodnicy.
* Podstawowe zagadnienia dotyczące kanonu Biblii.
* Znajomość podstawowych informacji o początkach Brodnicy.
* Średniowieczne zabytki Brodnicy (zamek krzyżacki, mury obronne miasta, Brama Chełmińska, Wieża Mazurska, ratusz).
* Podstawowe informacje o przyrodzie Pojezierza Brodnickiego
* Zakon krzyżacki – podstawowe zagadnienia dotyczące rycerzy krzyżackich i ich zamków.
* Rzemieślnicy w średniowiecznej Brodnicy – zawody rzemieślnicze, na przykładzie zabytków archeologicznych.
ORGANIZACJA KONKURSU:
1. Organizator powołuje komisję konkursową, która przeprowadza konkurs i czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem.
2. Konkurs swoją treścią obejmuje zasób wiedzy historycznej, przyrodniczej oraz religioznawczej, możliwej do zdobycia w trakcie cyklu nauki w szkole podstawowej a także podczas zwiedzania wystawy “Region brodnicki w średniowieczu – od plemiennego grodu do warownego miasta” w piwnicach zamkowych oraz Centrum Edukacji Ekologicznej.
3. Konkurs odbywa się postaci quizu oraz zadań grupowych sprawdzających wiedzę, spostrzegawczość, a także inwencję twórczą uczestników – obejmujące m.in: zadania manualne, polegające na rozwiązywaniu zadań konkursowych poprzez zabawę.
4. Konkurs odbędzie się 22 LISTOPADA 2022, O GODZ. 10:00, w Sali Wielkiej Pałacu Anny Wazówny, ul. Zamkowa 1.
5. Komisja konkursowa kontroluje przebieg konkursu oraz zlicza uzyskane punkty w poszczególnych zadaniach.
6. Za laureatów konkursu uznaje się 3 drużyny z największą liczbą zdobytych punktów.
UWAGI KOŃCOWE:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu konkursu.
2. Kontakt do organizatora – tel. 56 498 47 87